Rättsområden

Affärsjuridik

Dagligen ingås olika typer av avtal. Sådana kan formaliseras genom handskakning eller vidlyftiga kontrakt och kan avse t ex ett köp eller ett kompanjonsförhållande. Företrädesvis berör affärsjuridiken rättsliga förhållanden som berör företagare. Vår advokatbyrå lämnar rättsligt biträde i sådana sammanhang.

Brottmål

Brottmål är för byrån ett viktigt verksamhetsområde och båda advokatfirmans jurister är verksamma som offentliga försvarare och/eller målsägandebiträde. Som offentlig försvarare biträder vi den tilltalade i en brottmålsprocess redan vid det första polisförhöret och fram till huvudförhandling. Som målsägandebiträde biträder (Läs mer →)

Civilrätt

Begreppet civilrätt kommer från den romerska rättens ”Ius civile” och är ett omfattande rättsområde. Man kan grovt säga att rättsområdet handlar om förhållanden mellan enskilda personer, alltså inte om förhållanden mellan enskilda personer och myndigheter. Den gemensamma kärnan för civilrätten (Läs mer →)

Ersättning- och skadeståndsrätt

Ersättningsrättsliga överväganden har i allmänhet stor praktisk betydelse och då inte bara i frågor om att erhålla skadestånd eller försäkringsersättning. Även frågor om att begränsa betalning av eget skadestånd har stor betydelse. Den centrala delen av rättsområdet utgörs av skadeståndsrätten, (Läs mer →)

Familjerätt

Familjerätt är ett omfattande rättsområde som innefattar alla de rättsliga frågor som uppkommer vid ingående respektive upplösning av ett äktenskap eller samboförhållande, d v s upprättande av äktenskapsförord, samboavtal och bodelningsavtal samt frågor rörande vårdnad om barn, barns boende, umgänge (Läs mer →)

Fastighetsrätt

Många tror att en fastighet är en byggnad på mark. Så är det emellertid inte utan utgörs fast egendom av jord på det svenska territoriet som indelats i olika horisontellt – och ibland även vertikalt – avgränsade bitar (fastigheter). En (Läs mer →)

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten är ett rättsområde som omfattar bl a förhållandet mellan myndigheter och enskilda personer. Det kan röra sig om sk ”betungande” förvaltningsakter såsom t ex uttagande av skatt, återkallelse av körkort samt tvångsomhändertagande av barn. Det kan också röra sig (Läs mer →)

Konkurs- och obeståndsrätt

Konkurs- och obeståndsrätt är ett av advokat Thor Olssons mer centrala arbetsområden och är verksam som konkursförvaltare samt verksam som rekonstruktörer vid företagsrekonstruktioner. Utöver uppdrag som konkursförvaltare och rekonstruktörer biträder vi både fordringsägare och gäldenärer i obeståndsrättsliga sammanhang.

Notarius Publicus

Notarius Publicus är ett latinskt uttryck för ”allmänhetens sekreterare”. Vår advokatbyrå har länsstyrelsens förordnande i biträda allmänheten i frågor om legalisering av dokument samt i angelägenheter i övrigt som kräver en officiell prägel.

Processrätt

Processrätt är ett rättsområde som reglerar förfarandet vid domstolar och den centrala lagstiftningen utgörs av rättegångsbalken. Processrätten indelas i tre huvudgrupper, nämligen straffprocess (förfarandet då frågor om brott och straff hanteras i allmän domstol), civilprocess (förfarandet då civilrättsliga tvister hanteras (Läs mer →)